logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
strona aktualizowana 10.XI.2018 r
www.rch-gdy.pl
            ORP "OKSYWIE"
                            kuter rakietowy
   OSA class missile boat
ORP OKSYWIE ORP PUCK ORP OKSYWIE ORP OKSYWIE ORP WŁADYSŁAWOWO ORP WŁADYSŁAWOWO ORP WŁADYSŁAWOWO ORP WŁADYSŁAWOWO
        ORP "OKSYWIE" , kuter rakietowy, (dawniej nazywany - mały okręt rakietowy) należy do typu 205 (OSA). Ten typ kutrów rakietowych jest najliczniejszą grupą małych okrętów uderzeniowych na świecie.

        Zbudowano ich ponad 400 sztuk w różnych modyfikacjach. Pierwszy seryjny kuter rakietowy typu 205 zbudowano w 1960 roku w ZSSR. Były one użytkowane we flotach następujących państw: Algieria, Angola, Bułgaria, Chiny, Egipt, Etiopia, Finlandia, Indie, Liban, Korea Północna, Kuba, Niemiecka Republika Demokratyczna, Polska, Rumunia, Somalia, Syria, Jemen Południowy, Jugosławia, Wietnam i ZSRR. W Chinach okręty produkowane były na licencji.
     W ZSSR są to okręty projektu 206 a w państwach NATO nazwano typem OSA. Ten typ okrętu powstał w celu osiągnięcia przewagi militarnej nad układem NATO. Wprowadzenie pierwszych kutrów rakietowych do służby odbiło się szerokim echem na świecie.Były wówczas wątpliwości w celowość uzbrajania w rakiety tak małych jednostek.

        ORP "OKSYWIE", missile boat, was of type 205 (NATO - "OSA"). These missile boats were the most plentiful group of little fighter boats on the world.         In the Soviet Union were made about 400 boats in different modifications. First boat was made in 1960 in Soviet Union. These boats were made in a few yards. Boats were used in fleets of the following countries: Algeria, Angola, Bulgaria, China, Egypt, Ethipia, Finland,India, Lebanon, Nord Korea, Kuba, Ost Germany, Poland, Roumania, Somalia, Syria, South Yemen, Yugoslavia, Vietnam and The Soviet Union. In China, the ships were manufactured under license.         In the USSR, these are ships of 206 and in NATO countries were called type OSA. This type of ships was built in order to achieve military superiority over the NATO system. The introduction of the first rocket ships to the service had wide repercussions in the world. They were the big doubt the desirability of arming missiles such small units.        ORP "OKSYWIE" został zbudowany w Stoczni Rzecznej w Rybińsku, w ZSRR
i należy do podtypu OSA-I. Okręt posiadał 4 duże hangary-wyrzutnie. Rakiety P-15,
które były na uzbrojeniu kutrów, miały dużą rozpiętość skrzydeł i wymagały dość dużych
pojemnych hangarów. Po modyfikacjach rakiety otrzymały skrzydła składane i wtedy
zbudowano mniejsze pojemniki na rakiety. Rakiety ze składanymi skrzydłami były także
stosowane na kutrach z dużymi hangarami. Przy załadowywaniu rakiet najpierw rozkładano skrzydła. Tak zmodernizowany okręt otrzymał oznaczenie 205-U (w NATO oznaczono jako OSA-II). Były też inne modyfikacje tego kutra: 205-A, 205-K, 205-E, 205-ET, 205-Cz, 205-M, 205-MR, 205-C, 205ER. Założenia do opracowania okrętu typu 205, który nosił kryptonim "Moskit", otrzymało biuro konstrukcyjne PKB "Diament" w 1956 roku.
Rok później projekt techniczny nowego okrętu był gotowy. Powstał bardzo zwarty kuter
o dużej prędkości. Do Polski pierwszy kuter trafił w 1964 roku.        ORP "Oksywie" was built in River Shipyard in Rybinsk in the USSR and belonged
to subtype OSA-1. The ship had 4 large launchers in hangars. Missiles of type P-15
or P-15U (NATO: SS-N-2A/C Styx/Modified Styx), which were armed ships had a large
wingspan and require fairly large-capacity hangars. After modifications, the rocket
received wings folded and then built smaller containers for missiles. Rockets with folding
wings received the designation P-15U. Missiles P-15U were also used on ships with large hangars. When loading missiles were first folding wings. In this way modernized ship
had a symbol of 205-U (NATO designated as OSA-II). There were other modifications
to this ship: 205-A, 205-K, 205-E, 205-ET, 205-Cz, 205-M, 205-MR, 205-C, 205-ER.
         Assumptions for the development of ship type 205, which bore the code name
"Mosquito", received the construction office of GDP "Diamond" in 1956. A year later,
the technical design of the new ship was ready. He created a very tight ship a high speed.Oto wykaz kutrów rakietowych typu 205, które służyły pod biało-czerwoną banderą:
Here is a list of missile boats of type 205, which served under the Polish flag:
  imię okrętu


name of ship
numer burtowy

hull number
data podniesienia bandery

the date of raising the flag
data wycofania
ze służby


the date of leaving the flag
1 ORP "HEL" 421 04.01.1964 31.12.1984
2 ORP "GDAŃSK" 422 09.09.1964 28.02.1989
3 ORP "GDYNIA" 423 07.09.1965 15.11.1989
4 ORP "KOŁOBRZEG" 424 12.11.1965 15.06.1993
5 ORP "SZCZECIN" 425 17.01.1966 30.06.1990
6 ORP "ELBLĄG" 426 14.09.1966 30.06.1990
7 ORP "PUCK" 427 26.10.1967 07.02.2003
8 ORP "USTKA" 428 25.09.1968 02.10.2000
9 ORP "OKSYWIE" 429 09.12.1971 02.10.2000
10 ORP "DARŁOWO" 430 20.01.1972 07.02.2003
11 ORP "ŚWINOUJŚCIE" 431 13.01.1973 31.03.2006
12 ORP "DZIWNÓW" 432 27.01.1975 17.06.2004
13 ORP "WŁADYSŁAWOWO" 433 13.11.1975 31.03.2006
      Nie wszystkie kutry rakietowe po zakończeniu służby w Marynarce Wojennej trafiy
od razu na złom.
Trzy kutry rakietowe były przebudowane w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni na okręty patrolowe. Zostały usunięte hangary, zmieniono 2 armaty AK-230 na jedną armatę 2M-3M. Zdemontowano stację radiolokacyjną RANGOUT, radar kierowania ogniem artylerii
MR-104 "RYŚ", wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych "FASTA-4M" i wiele innych elementów wyposażenia, które to nie były już potrzebne na okręcie patrolowym.

      Pierwszą jednostką przebudowaną i przeklasyfikowaną dn. 15.11.1989 roku na okręt patrolowy była ORP "GDYNIA".
Okręt patrolowy otrzymał w WOP (Wojska Ochrony Pogranicza) numer 301.
Po utworzeniu Straży Granicznej, jednostka podniosła nową banderę 18.06.1991 roku
i nosiła numer SG-301.
Okręt zakończył służbę pod polską banderą dn. 01.03.1995 roku.

      Drugą jednostką przebudowaną i przeklasyfikowaną dn. 30.06.1990 roku na okręt
patrolowy WOP z numerem burtowym 302, był kuter rakietowy ORP "SZCZECIN".
Po wcieleniu do Straży Granicznej dn. 18.06.1991 roku jednostka otrzymała
numer SG-302. SG-302 "SZCZECIN" opuścił banderę pod koniec roku 1995.

      Ostatnią jednostką przebudowaną i przeklasyfikowaną dn. 30.06.1990 roku
na okręt patrolowy z numerem burtowym 303 był kuter rakietowy ORP "ELBLĄG".
Po wcieleniu do Straży Granicznej dn. 18.06.1991 roku jednostka otrzymała
numer SG-303.
Okręt zakończył służbę pod polską banderą dn. 01.03.1995 roku.

Te trzy jednostki patrolowe typu 205 na koniec swojego żywota służyły w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku.

      Ostatnia jednostka, ORP "WŁADYSŁAWOWO" nie trafiła do pieców hutniczych.
W dniu 24 marca 2010 roku kuter rakietowy ORP "WŁADYSŁAWOWO" został wzięty
na hol przez holownik "PASAT" (były kuter ratowniczy typu R-17) i został przeholowany
do Kołobrzegu. Jednostką zaopiekowało się Muzeum Oręża Polskiego z siedzibą
w Kołobrzegu. Okręt został okrętem-muzeum i dołączył do starszego okrętu-muzeum "FALA"(typ 912) w kołobrzeskim muzeum.
Obydwa te okręty zostały wystawione na ląd w 2012 roku.       Not all missile boats were cut into scrap immediately after leaving the Navy flag.
Three missile boats were built in the Naval Shipyard in Gdynia on the patrol ships.
Hangars have been removed, changed 2 guns AK-230 on one cannon 2M-3M.
Were dismantled radar station "RANGOUT"(NATO: Square Tie), radar directing artillery
fire MR-104 "RYŚ"(NATO: Drum Tilt), missile launcher "FASTA-4M"(NATO: SA-N-5 Grail) and many other pieces of equipment that isn't needed aboard the patrol.

       The first boat rebuilt and reclassification 15.11.1989 of the year on the patrol boat
was ORP "GDYNIA". Patrol boat received a WOP (Army Border Protection) number 301.
After creating the Polish Border Guard unit it raised the new flag 06.18.1991
and wore the number SG-301. The ship left the service under the Polish flag 01.03.1995.

       The second unit rebuilt and reclassification 30.06.1990 patrol boat WOP
with the number 302, was the missile boat ORP "SZCZECIN".
After the incorporation of the Polish Border Guard 06.18.1991 the entity has received
a number SG-302. SG-302 "SZCZECIN" lowered the flag at the end of 1995.

       The last unit rebuilt and reclassification 06.30.1990 patrol boat
with the number 303 was missile boat ORP "ELBLĄG." After the incorporation
of the Border Guard 06.18.1991 the entity has received a number SG-303.
The ship left the service under the Polish flag 01.03.1995.
Units of type 205 at the end of its life served in the Kashubian Squadron Border Guard
in Gdansk.

       The last unit, ORP "WŁADYSŁAWOWO" not passed on to blast furnaces.
On 24 March 2010, the ORP "WŁADYSŁAWOWO" was taken in tow by the tug "PASAT"
(former rescue boat R-17) and was towed to Kolobrzeg.
The unit took care of Polish Arms Museum located in Kolobrzeg.
It become ship-museum and joined the older ship-museum "FALA"
("WAVE")(type 912) in Kolobrzeg museum.
Both ships were put ashore in 2012.Podstawowe dane techniczne:

Długość całkowita........................38,62 m
Szerokość całkowita....................7,78 m
Zanurzenie....................................2,50m
Wyporność standardowa............171,0 t
Wyporność pełna.........................209,5 t
Wyporność maksymalna.............220,5 t
Prędkość eksploatacyjna............26,0 w
Prędkość maksymalna................40,0 w
Prędkość ekonomiczna...............15,5 w
Zasięg..........................................800 Mm
Autonomiczność..........................5 dób
Załoga..........................................30 osób

Napęd:
3 silniki wysokoprężne M503A2 o mocy maksymalnej 2940 kW (4000 KM)
przy 2200 obr/min każdy, 42 cylindrowe w układzie gwiazdy,
napędzające 3 śruby napędowe.

Ilość sterów................................3 szt.

Uzbrojenie:

4 pojedyncze wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych P-15 i P-15U
2 podwójne uniwersalne armaty kalibru 30 mm AK-230
1 poczwórna wyrzutnia FASTA-4M rakiet przeciwlotniczych "Strzała-2M"Basic technical data:

Total length......................................38,62 m
Overall width....................................7,78 m
Draught............................................2,50 m
Standard displacement..................171,0 tons
Full displacement...........................209,5 tons
Maximum displacement.................220,5 tons
Service speed................................26,0 knots
Maximum speed.............................40,0 knots
Economic speed............................15,5 knots
Range..............................................800 Nm
Autonomy........................................5 days
Crew................................................30 men


Drive:
3 diesel engines M503A2 with a maximum power of 2940 kW (4000 hp)
at 2200 rev / min each, 42 cylinders in star, driving 3 propellers.
The amount of rudder....3 pieces

Armament:
4 single rocket P-15 or P-15U (NATO: SS-N-2A/C Styx/Modified Styx)
2 dual-purpose guns caliber 30 mm AK-230
1 quadruple launcher FASTA-4M (NATO: SA-N-5 Grail) missiles :Strzała-2M"
("Arrow-2M")Kuter rakietowy typu 205 (OSA-I), ORP "WŁADYSŁAWOWO" można oglądać w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Uzbrojenie w postaci rakiety P-15 można zobaczyć w Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni.

Armata AK-230 znajduje się w ekspozycji w:
1.Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
2.Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
3. na okręcie-muzeum OP-301 "FALA" w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.Missile boat type 205 (OSA-I), ORP "WŁADYSŁAWOWO", can be seen in the Museum of Polish Arms.

Equipment in the form of missiles P-15 can be seen in the Naval Museum in Gdynia.

AK-230 cannon's exposure to:
1.Muzeum of Navy in Gdynia
2.The Museum of the Polish Army in Warsaw
3. the ship-museum OP-301 "WAVE" in the Museum of Polish Arms in Kołobrzeg      Plany modelarskie ORP "OKSYWIE" przedstawiają kuter rakietowy w roku 1993.
Zostały opracowane na podstawie stanu faktycznego podczas pobytu jednostki w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

      Oto opracowane dotychczas wersje planów modelarskich ORP "OKSYWIE":

I wersja:
      21 arkuszy formatu 705x494 mm
      plan generalny - podziałka 1:75
      linie teoretyczne - podziałka 1:30, 1:60
      pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15


II wersja:
      21 arkuszy formatu A-1
      plan generalny - podziałka 1:60
      linie teoretyczne - podziałka 1:50, 1:25
      pozostałe w podziałce 1:50, 1:25, 1:12,5


III wersja:
      21 arkuszy formatu 1052x743 mm
      plan generalny - podziałka 1:50
      linie teoretyczne - podziałka 1:40, 1:20
      pozostałe w podziałce 1:20 i 1:10


IV wersja:
      21 arkuszy formatu 585x415 mm
      plan generalny - podziałka 1:72
      linie teoretyczne - podziałka 1:72, 1:36
      pozostałe w podziałce 1:72, 1:36, 1:18


V wersja    w języku angielskim:
      21 arkuszy formatu A-1
      plan generalny - podziałka 1:60
      linie teoretyczne - podziałka 1:50, 1:25
      pozostałe w podziałce 1:50, 1:25, 1:12,5


VI wersja   w języku angielskim:
      21 arkuszy formatu 705x494 mm
      plan generalny - podziałka 1:72
      linie teoretyczne - podziałka 1:30, 1:60
      pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15


Rysunki lub szczegóły mogę wykonać w dowolnej podziałce. Szczegóły do uzgodnienia.

      W swoich zbiorach posiadam ponad 1500 sztuk zdjęć fotograficznych czarno-białych
i kolorowych. Zdjęcia na płycie DVD są dodawane do planów modelarskich.The model plans of missile boat ORP "OKSYWIE" I made on the actual state
during repair in the Naval Shipyard in Gdynia in 1993.


So far I made five versions of the model plans.
Basic set of model drawings, is compose of 21 sheets of size A1 (841x594 mm)

I version  (Polish version):
      21 sheets of size 705x494 mm
      general plan - scale 1:75
      body lines - scales 1:30, 1:60
      others - scales 1:30 i 1:15


II version  (Polish version):
      21 sheets of size A-1 (594x841 mm)
      general plan - scale 1:60
      body lines - scales 1:50, 1:25
      others - scales 1:50, 1:25, 1:12,5


III version  (Polish version):
      21 sheets of size 1052x743 mm
      general plan - scale 1:50
      body lines - scales 1:40, 1:20
      others - scales 1:20 i 1:10


IV version  (Polish version):
      21 sheets of size 585x415 mm
      general plan - scale 1:72
      body lines - scales 1:72, 1:36
      others - scales 1:72, 1:36, 1:18


V version   (English version):
      21 sheets of size A-1 (594x841 mm)
      general plan - scale 1:60
      body lines - scales 1:50, 1:25
      others - scales 1:50, 1:25, 1:12,5


VI version  (English version):
      21 sheets of size 705x494 mm
      general plan - scale 1:72
      body lines - scales 1:30, 1:60
      others - scales 1:30 i 1:15


I can make drawings in others scales to order
Details to be negotiated.


I have got more than 1,500 pieces of photographs in black and white and color.
For the drawings I include photographs in the DVD.Porady praktyczne

      Na rysunkach są dane dotyczące średnic lin relingu i linek bawełnianych oraz cum
na bębnach linowych. Dane te podane są w skali 1:1 w milimetrach. Inne dane przydatne
przy budowie modelu dodaję do rysunków modelarskich.Practice advices

So I've included some of the data structures that are useful in the construction of the model. The drawings are data on application and data diameter rope railing and lines cotton and mooring lines, which are 1:1 scale in millimetre.


Oto dane, które pomogą wybrać podziałkę modelu:
Here are the data to help choose the scale model:
podziałka


scales
długość max
modelu (cm)


lenght max
of model (cm)
szerokość
modelu (cm)


breadth
of model (cm)
zanurzenie
modelu (cm)


draught
of model (cm)
wyporność
modelu (kg)


weight
of model (cm)
średnica
śrub (mm)


diameter
of propellers (mm)
odstęp wręgów (mm)

frame spacing (mm)
1:100 38,62 7,78 2,5 0,171 f  11,0 20,0
1:90 42,91 8,64(4) 2,7(7) 0,234 f  12,2(2) 22,2(2)
1:75 51,149 10,37 3,33 0,405 f  14,6(6) 26,6(6)
1:72 53,63 10,8 3,47 0,458 f  15,27(7) 27,78
1:60 64,36 12,96 4,16 0,792 f  18,3(3) 33,3(3)
1:50 77,24 15,56 5,0 1,368 f  22 40,0
1:40 96,55 19,45 6,25 2,672 f  27,5 50,0
1:30 128,73 25,93 8,3 6,333 f  36,6(6) 66,6(6)
1:25 154,48 31,12 10,0 10,944 f  44,0 80,0
1:20 193,1 38,9 12,5 21,375 f  55,0 100,0
1:15 257,46 51,86 16,66 50,667 f  73,3(3) 133,3(3)
Malowanie
      Malowanie uwidocznione jest na rysunkach. Kolory oznaczone są cyframi rzymskimi
w kółkach. Podstawowym kolorem jest kolor szary ochronny stosowany na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej.


Painting

Painting is shown in the drawings. Colors marked with Roman numerals in circles.
The basic color is gray protective used on Polish Navy ships.     Dotychczas zostało opublikowanych 7 arkuszy nr.nr.:1,2,3,4,5,9,12
w miesięczniku "Modelarz" nr.nr.: 6,7,8,9,10,11,12    w roku 2014
i 2 arkusze nr.nr.:13,16 w miesięczniku "Modelarzu" nr.nr.:1,2    w roku 2015.


     The model plans of the missile boat ORP "OKSYWIE" were published
the following numbers of sheets: 1,2,3,4,5,9,12 in the following numbers
of polish monthly "Modelarz": 6,7,8,9,10,11,12 in 2014 and two sheets:
numbers 13,16 in the following numbers of monthly "Modelarz": 1 and 2 in 2015.
Copyright (C) 2013-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone