logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
strona aktualizowana 20.III.2019r
Copyright (C) 2019-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone
www.rch-gdy.pl
            "ZENIT"
    
instrumentalny statek szkolny
   instrumental school ship
ZENIT ZENIT ZENIT ZENIT ZENIT
          Instrumentalny statek szkolny M/S "ZENIT" powstał
z przebudowy statku rybackiego M/T "PUSZCZYK" w roku 1967.
M/T "PUSZCZYK" był zbudowany w Stoczni Północnej w Gdańsku w 1953 roku.
Wodowanie odbyło się 6 czerwca 1953 roku a wejście do eksploatacji
26 listopada 1953 roku z oznakowaniem "Świ119".

W latach 1951-1954 w Stoczni Północnej w Gdańsku zbudowano dużą serię
lugrotrawlerów typu B-11 dla polskich przedsiębiorstw połowowych.
Zostało wtedy zbudowanych 35 sztuk tych statków rybackich.
Pierwszy statek został zwodowany 25 czerwca 1950 roku pod nazwą "22 lipca".
Potem przechrzczono na "KULIK". Całą serię statków określano mianem "ptaszki" albo
"kuliki". Były to nazwy wtedy niezobowiązujące politycznie.
Niestety, ta seria statków była nieudana pod względem ekonomicznym i technicznym.
Serię trapił pech i katastrofy. Były wykonywane różne przebudowy
ale to nie spowodowało dużej poprawy stateczności tych statków.

Dlatego też w latach 1955-1957 zbudowano drugą serię lugrotrawlerów nieco większych.
Była to seria 26 "ptaszków" typu B-17. Niestety one nie były ekonomiczne na Morze Bałtyckie.
Wiele z nich zostało sprzedanych za granicę i kilkanaście z nich zostało
przebudowanych do innych celów i niektóre pływają do dnia dzisiejszego.
M/T "PUSZCZYK" ze znakami "Szn46" podniósł banderę Państwowej Szkoły Morskiej
w Gdyni w roku 1964.
Przebudowę M/T "PUSZCZYK" wykonała Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni
w 1967 roku. Wtedy nadano nowe imię "ZENIT".
Stocznia Marynarki Wojennej dokonała 5 przebudów lugrotrawlerów B-11 w latach 1966-1970.
M/S "ZENIT" został drugim instrumentalnym statkiem szkolnym Państwowej Szkoły Morskiej
w Gdyni. Pierwszym statkiem szkolnym PSM w Gdyni był M/S "HORYZONT", który został
przebudowany w 1966 roku, także w Stoczni Marynarki Wojennej.

Statki "ZENIT" i "HORYZONT" różniły się znacznie. Nadbudówki różniły się znacznie
w części rufowej, maszty też były inne oraz miały inne wyposażenie.
W roku 2000 zostały sprzedane armatorom prywatnym. Po pewnym czasie "ZENIT"
sprzedano armatorowi włoskiemu a w 2006 roku wrócił z powrotem pod polską banderę.
Obecnie pływa jako M/Y "ZENIT" z portem macierzystym Gdynia. Portem bazowym
jest Kołobrzeg. Wypływa w rejsy morskie wędkarskie i turystyczne
w rejon duńskiej wyspy Borholm.

M/S "ZENIT" jest statkiem stalowym z aluminiową sterówką i masztem głównym.
Statek posiada kadłub stalowy nitowany oraz częściowo spawany, zwłaszcza rufa.
I kondygnacja nadbudówki jest konstrukcji stalowej, spawanej. II kondygnacja
nadbudówki, sterówka, jest wykonana ze stopów aluminiowych i jest nitowana.
Maszt jest ze stopów AL konstrukcji spawanej. Natomiast maszt rufowy wraz z kominem
i świetlikiem maszynowym jest stalowy i spawany.

        Instrumental training ship M/S "ZENIT" was created
from the rebuilding of the fishing vessel M/T "PUSZCZYK" in 1967.
M/T "PUSZCZYK" was built at Stoczni Północnej in Gdańsk in 1953.
The launching took place on June 6, 1953 and the entry into operation
of the 26th of November 1953 marked "Świ119".

In the years 1951-1954, a large series of B-11 type lugger-trawlers
for Polish fishing enterprises were built at Stoczni Północnej in Gdańsk.
At that time, 35 fishing ships were built.

The first ship was launched on June 25, 1950 under the name "22 lipca".
Then name was changed to "KULIK"("Curlew"). This series of ships were called to as "birds"
or "curlews". These were names then politically uncoated.Unfortunately, this series
of ships was unsuccessful in economic and technical terms. The series was troubled
by bad luck and disasters. There were various reconstructions, but this did
not significantly improve the stability of these ships.
Therefore, in the years 1955-1957 a second series of lugger-trawlers, a bit larger, was built.
It was a series of 26 "birds" type B-17.Unfortunately, also they were not economical for
the Baltic Sea.

Many of them have been sold abroad and between ten and twenty of them
have been rebuilt for other purposes and some have been sailing to this day.
M/T "PUSZCZYK" with the signs "Szn46" raised the flag of Państwowa Szkoła Morska
in Gdynia in 1964.The rebuilding of M/T "PUSZCZYK" was made in Stocznia Marynarki
Wojennej in Gdynia in 1967. Then the new name "ZENIT" was given.
Stocznia Marynarki Wojennej made 5 rebuilding of the B-11 lugger-trawlers in 1966-1970.
M/S "ZENIT" became second an instrumental school ship of Państwowa Szkoła Morska
in Gdynia.
The first school ship of Państwowa Szkoła Morska in Gdynia was M/S "HORYZONT" which
was rebuilding in Stocznia Marynarki Wojennej in Gdynia.
In 2000, they were sold to private shipowners. After some time, "ZENIT" sold to
the Italian shipowner and in 2006 returned back to the Polish flag.
Currently, it floats as M/Y "ZENIT" with the Gdynia home port. The base port is Kołobrzeg.
It flows into fishing and tourist cruises to the region the Danish island of Borholm.

M/S "ZENIT" is a steel ship with an aluminum wheelhouse and main mast.
The ship has a riveted steel hull and partially welded, especially the stern.
The superstructure is welded steel. The superstructure of the second storey, wheelhouse,
is made of aluminum alloys and is riveted. The main mast is welded.
The stern mast together with the funnel and skylight is steel and welded.
The ships "ZENIT" and "HORYZONT" differed significantly. Superstructures differed
significantly in the aft part, the masts were also different and had other equipment.

        Podstawowe dane techniczne:

Długość całkowita.....................33,1 m
Szerokość maksymalna..............6,78 m
Zanurzenie maksymalne.............2,87 m
Wyporność ..................................182 T
Prędkość maksymalna................9.0 w
Zasięg..........................................800 Mm
Załoga i praktykanci.....................40 osób
Autonomiczność..........................5 dób
Napęd:
        Silnik 8 cylindrowy Buckau-Wolf
        o mocy 300 KM
        1 śruba

                  Main data:

Max lenght...........................33,1 m
Max breadth...........................6.78 m
Max draught...........................2,87 m
DWT......................................276 T
Max speed............................9,0 knots
Range...................................800 Nm
Crew and students...............40 men
Endurance............................5 days
Drive:
        engine 8 cylinders Buckau-Wolf
        of power 300 KM
        1 propeller

Porady praktyczne:
              Practice advices.
So I've included some of the data structures that are useful in the
construction of the model. The drawings are data on application
and data diameter rope, railing and cotton cords and mooring ropes,
which are 1:1 scale in millimeters.

Wybór podziałki ułatwi podana poniżej tabela:
Here are the data to help choose the scale model:
podziałka


scales
długość max
modelu (mm)


lenght max
of model (mm)
szerokość
modelu (mm)


breadth
of model (mm)
zanurzenie
modelu (mm)


draught
of model (mm)
wyporność
modelu (kg)


weight
of model (mm)
średnica
śrub (mm)


diameter
of propellers (mm)
odstęp wręgów (mm)

frame spacing (mm)
1:100 331,0 67,8 28,7 0,182 f 16,0 18,8
1:60 551,6 113,0 47,83 0,842 f 26,6 31,3(3)
1:50 662,0 135,6 57,4 1,456 f 32,0 37,6
1:40 827,5 169,5 71,75 2,843 f 40,0 47,0
1:30 1103,3 226,0 95,6 6,740 f 53,3 62,6(6)
1:25 1324,0 271,2 114,8 11,648 f 64,0 75,2
1:20 1655,0 339,0 143,5 22,75 f 80,0 94,0
1:15 2206,6 452,0 191,3 53,925 f 106,6 125,3
Malowanie jest pokazane na rysunkach.
Kolory są pokazane w postaci rzymskich cyfr w okręgach.


     Plany modelarskie, opracowane przeze mnie, pokazują stan statku szkolnego
pod koniec służby w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni w latach 90-tych XX wieku
(w roku 1969 zmieniono nazwę szkoły).
Opracowałem następujące wersje planów modelarskich.

Zestaw podstawowy planów modelarskich składa się z 9 arkuszy formatu A1 (841x594 mm)
oraz z 4 arkuszy formatu 1900x594 mm.
Interesującym szczegółem planów modelarskich jest rozwinięcie poszycia, na którym
pokazałem całe nitowanie kadłuba. Można więc zbudować bardzo ciekawy nitowany kadub modelu.
Do dnia dzisiejszego nigdy nie zetknąłem się z planami modelarskimi, które by zawierały
takie szczegóły budowy kadłuba i nadbudówki.


I wersja (w języku polskim):
     9 arkuszy formatu A1 (841x594 mm) i 4 arkusze formatu 1900x594 mm
           plan generalny - podziałka 1:50
           linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:12,5
           pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5


II wersja (w języku polskim):
     9 arkuszy formatu 701x495 mm i 4 arkusze formatu 1585x495 mm
           plan generalny - podziałka 1:60
           linie teoretyczne - podziałka 1:30, 1:15
           pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15


III wersja (w języku polskim):
     9 arkuszy formatu 1052x743 mm i 4 arkusze formatu 2375x743 mm
           plan generalny - podziałka 1:40
           linie teoretyczne - podziałka 1:20, 1:10
           pozostałe w podziałce 1:20 i 1:10


IV wersja (w języku angielskim):
     9 arkuszy formatu A1 (841x594 mm) i 4 arkusze formatu 1900x594 mm
           plan generalny - podziałka 1:50
           linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:12,5
           pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5


Rysunki lub szczegóły mogę opracować w innym języku i podziałce.
Szczegóły do uzgodnienia.

Do planów są dołączane fotografie kolorowe w ilości około 900 sztuk na płycie DVD,
które pokazują wygląd zewnętrzny statku w latach 2015-2018 .
Posiadam także kilka zdjęć statku z lat 90 XX wieku.
Painting is shown in the drawings. Colors are marked with Roman numerals in circles.

The model plans of instrumental school ship "ZENIT" I made on a probably the state
in the 90s of the twentieth century.


So far I made four versions of the model plans.
Basic set of model drawings, is composed of 9 sheets of size A1 (841x594 mm)
and four sheets of size 1900x594 mm .
The model plans have interesting details. I made drawings with riveting of hull and of wheelhouse. The riveting of hull is shown on the shell expansion. So far I have not seen model plans with the riveting shown in the form of the shell expansion.


I version  (Polish language):
     9 sheets of size A1 (841x594 mm) and 4 sheets of size 1900x594 mm
        general plan - scale 1:50
        body lines - scales 1:25, 1:12.5
        others - scales 1:25 and 1:12.5


II version  (Polish language):
     9 sheets of size 701x495 mm and 4 sheets of size 1585x495 mm
           general plan - scale 1:60
           body lines - scales 1:30, 1:15
           others - scales 1:30 and 1:15


III version  (Polish language):
     9 sheets of size 1052x743 mm and 4 sheets of size 2375x743 mm
           general plan - scale 1:40
           body lines - scales 1:20, 1:10
           others - scales 1:20 end 1:10


IV version  (English language):
     9 sheets of size A1 (841x594 mm) and 4 sheets of size 1900x594 mm
           general plan - scale 1:50
           body lines - scales 1:25, 1:12.5
           others - scales 1:25 and 1:12.5


I can make drawings in others scales to order.
Details to be negotiated.

I have got more 900 colour photographs from 2015-2018 years.
Also I've several pictures of ship from the 90s of the twentieth century.
For the drawings I include photographs in the DVD.