logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[851]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
strona aktualizowana 28.I.2020r
Copyright (C) 2011-2021    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone
www.rch-gdy.pl
            "ORKAN"
    
statek ratowniczy typu SAR 3000
   search & rescue vessel
ORKAN ORKAN ORKAN ORKAN ORKAN ORKAN ORKAN ORKAN
   M/s "ORKAN" jest pierwszym morskim statkiem ratowniczym z serii liczącej 3 jednostki typu SAR 3000. Skrót SAR znaczy "SEARCH AND RESCUE" czyli statek do poszukiwań i ratowania życia na morzu. Został zbudowany w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Wodowanie odbyło się 11.06.2010 roku.
Drugą jednostką tego typu jest m/s "PASAT", który także został zbudowany w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Wodowanie odbyło się 6.09 2010 roku.
Ostatnią jednostką tego typu to m/s "SZTORM", który został zbudowany w Stoczni "Remontowa Shipbuilding" w Gdańsku. Wodowanie odbyło się 30.09.2011 roku.
Statki ratownicze typu SAR 3000 są nazywane także "krążownikami" ratowniczymi. Projekt techniczny został opracowany przez biuro Naval Engineering & Design (obecna nazwa - Remontowa Marine Design & Consulting) w Gdańsku.
Wszystkie trzy statki należą do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni.

M/s "ORKAN" is search & rescue vessel. She is prototype vessel from series, of 3 vessels.
"ORKAN" was built in Naval Shipyard in Gdynia. She launched in 11.06.2010.
Second vessel is m/s "PASAT", which also was built in Naval Shipyard in Gdynia. Launching was 6.09.2010.
Last vessel from series is m/s "SZTORM". This vessel was built in shipyard "Remontowa Shipbuilding" in Gdańsk. Launching was 30.09.2011.
Technical project was made in office Naval Engineering & Design (at present name - Remontowa Marine Design & Consulting) in Gdańsk.
    Podstawowym budulcem są stopy aluminium. Kadłub ma konstrukcję dwupokładową
i wzmocnienia lodowe, które pozwalają pływać w warunkach pokruszonego lodu.
Linie teoretyczne kadłuba są skomplikowane, posiadają liczne załamania by spełnić warunki,
w których musi pływać taka jednostka. Siłownia jest trójwałowa i dwuprzedziałowa.
Wały pracują samodzielnie, nie są połączone ze sobą. Wał środkowy ze śrubą o stałych
płatach napędzany jest przez silnik firmy MTU o mocy 2040kW stojący w dziobowym
przedziale maszynowym. Wały boczne ze śrubami z płatami nastawnymi napędzane są także
silnikami firmy MTU o mocy 1440 kW stojącymi w przedziale maszynowym rufowym.
Do sterowania używane są dwa stery płytowe a w części dziobowej kadłuba znajduje się ster
strumieniowy poprawiając właściwości manewrowe. Siłownia jest bezobsługowa,
posiadająca kamery obserwacyjne, zdalnie sterowana ze sterówki.

Na pokładzie głównym w części rufowej znajduje się zamykana wnęka ze slipem.
W niej jest łódź ratownicza o długości 6 metrów z pędnikiem strumieniowym,
który nie zagraża rozbitkom. Po otwarciu furty, łódź ta jest wodowana i wciągana w czasie
ruchu jednostki macierzystej wraz z załogą i rozbitkami. Łódź może zabrać jednorazowo
15 rozbitków. Na pokładach statek może zabrać do 150 rozbitków, oczywiście w warunkach
stłoczenia.
Do holowań przeznaczona jest winda holownicza z liną plecioną z tworzywa, które wytrzymuje
bardzo duże obciążenia. Standardowo jednostka może holować statki o długości
do 25 metrów. Jednakże w czasie ćwiczeń Marynarki Wojennej odbyło się holowanie
wykonane przez statek ratowniczy "Orkan", w którym okrętem holowanym był ORP "Wodnik".
ORP "Wodnik" jest przecież jednostką prawie dwukrotnie dłuższą i ma ponad pięciokrotnie
większą wyporność. I to przy holu mającym średnicę 20 mm.
Do ratowania rozbitków zza burty służą siatki ratownicze, po jednej na każdą burtę.
Do obsługi tych siatek przeznaczony jest hydrauliczny żuraw pokładowy.
Do gaszenia pożarów na obiektach pływających jest instalacja armatki wodnej.
Jest także zbiornik z środkiem pianotwórczym i z generatorem piany gaśniczej.
Do własnej obrony przed ogniem zainstalowana jest instalacja zraszania całej jednostki
łącznie z masztem. Do prowadzenia akcji ratowniczej służą kamery dzienne i głowica
optroniczna typu FLIR z kamerami pracującymi w zakresie dziennym i w podczerwieni
oraz z dalmierzem laserowym.
Jest też system nasłuchu i system reflektorów do poszukiwań rozbitków.
Reflektory są sterowane ze sterówki.

Statek także może, w warunkach sztormowych, wykonać obrót o 360 stopni.
Kształt statku został zaprojektowany w sposób umożliwiający samodzielny
powrót po wykonaniu przewrotu wokół stępki. Wszystkie otwory w kadłubie
i ścianach statku mają zawory odcinające automatycznie po przekroczeniu
granicy stateczności, które odłączają wszystkie silniki spalinowe i wentylatory.
Statek ma też zdublowane wyloty spalin z silników spalinowych. Spaliny mają
wyloty nadwodne i podwodne. Po przełączeniu wylotów na podwodne położenie,
spaliny powodują zmniejszenie tarcia wody o kadłub a tym samym powiększają
prędkość statku.
Do obsługi tego statku jest załoga w ilości 6 osób.

Statki tej serii różnią się wyposażeniem. Na podstawie opracowanych przeze mnie
rysunków można wykonać tylko prototypowy "Orkan". "Pasat", choć wykonany w tej
samej stoczni, różni się nieco od prototypu. Natomiast "Sztorm" ma jeszcze więcej
różnic widocznych nawet z daleka. Na statku, "Orkan", po paromięsięcznym pływaniu,
zmieniono fundament windy holowniczej a na burcie łodzi zmieniono imię "Orkan" na "R1".
Łodzie ratownicze też nie są identyczne, różnią się szczegółami pomiędzy sobą.

Basic material used to building this vessels are alloys of aluminium.
Hull is two decks construction. Vessels can flows in crumble ice.
Body lines are very complication.
Vessels have two compartment engine room. Vessels have
three propellers. No connection between the shafts.
The central shaft with fixed propeller is driven by engine company
MTU of power 2040 kW standing in the bow engine room. The side shafts
with controlable pitch propellers are driven by engines company MTU of power
1440 kW each standing in the after engine room.
To steering of vessel used are two single-plate rudders and in the bow section
of the hull is thruster improved maneuverability.
On the main deck at the stern is a closed recess with the slip.
In it is a rescue boat. The rescue boat has length 6 meters and water-jet
propulsion. This propulsion is not threatening the survivors. After opening
the gate, boat launch and pulled during the movement of the parent vessel,
together the crew and survivors. The boat can take a one-off 15 survivors.
On board the ship can take up to 150 survivors, in crowded conditions.

For towing is designed tow winch with a rope woven from plastic that can
withstand very large loads. The standard "ORKAN" can tow vessels up to 25 metre.
But at the time of exercise of the Navy, the rescue tow made by the "ORKAN",
in which the towed ship was ORP "WODNIK". ORP "WODNIK" is, after the unit
almost twice as longer and has more than five times larger displacement.
And towrope has a diameter of 20 mm.
To rescue survivors from behind the board are rescue nets, one on each side.
To lift these nets is designed hydraulic deck crane.
To extinguish fires on floating objects is to install water-cannon.
There is also a tank of foam concentrate and the fire fighing foam generator.
For his own defense is installed a fire sprinkler system.
To rescue operations are day cameras and optical head of type FLIR,
which working in the visible and infrared ranges and laser rangefinder.
There is a system of listening and reflector system to search for survivors.
The searchlights are controlled from the wheelhouse.

The ship can also, in adverse weather conditions, rotate 360 degrees. Form
of the vessel is designed to allow independent return after the upheaval
around the keel. All openings in the hull of ship and the walls have shut-off
valves after crossing the border stability, which are automatically triggered
by disconnecting all internal combustion engines and fans.
The ship has also doubled exhausts from internal combustion engines.
Exhaust outlets are waterside and underwater. After switching outlets
underwater location, flue fumes lowers the friction of water on the hull
and thereby increase the speed of the vessel.
To service this ship is crew in amount of 6 people.

Ships of this series different equuipment. "PASAT" although made in the same yard,
is slightly different from the prototype. However "SZTORM" has even more
differencees visible even from a distance. On the ship, "ORKAN",
after several month sailling, changed the foundation of towing winch
and on the side of boat changed the name of "ORKAN" to "R1".
Rescue boats they are not the same, the details are different each other.

        Podstawowe dane techniczne:

Długość całkowita.....................36,90 m
Szerokość maksymalna.............8,44 m
Zanurzenie maksymalne............2,68 m
Wyporność rejestrowa...............276 GT
Prędkość krążownicza................15 w
Prędkość maksymalna...............24 w
Zasięg.........................................1900 Mm/15 w
Załoga.........................................6 osób
Autonomiczność.........................5 dób
Napęd:
        2 silniki wysokoprężne MTU 16V 2000 M72 o mocy 1440 kW każdy
        1 silnik wysokoprężny MTU 12V 4000 M90 o mocy 2040 kW
        3 śruby

        Main data:

Max lenght...........................36,90 m
Max breadth...........................8,44 m
Max draught...........................2,68 m
Register displacement.........276 GT
Cruising speed.....................15 knots
Max speed............................24 knots
Range...................................1900 Nm/15 knots
Crew......................................6 men
Endurance............................5 days
Drive:
        2 diesel engines MTU 16V 2000 M72 of power 1440 kW each
        1 diesel engine MTU 12V 4000 M90 of power 2040 kW
        3 propellers

Porady praktyczne:
        Practice advices.
So I've included some of the data structures that are useful in the
construction of the model. The drawings are data on application
and data diameter rope railing and cotton cords and mooring ropes,
which are 1:1 scale in millimeters.
On the drawings are given diameters hydraulic pipes.

Wybór podziałki ułatwi podana poniżej tabela:
Here are the data to help choose the scale model:
podziałka


scales
długość max
modelu (mm)


lenght max
of model (mm)
szerokość
modelu (mm)


breadth
of model (mm)
zanurzenie
modelu (mm)


draught
of model (mm)
wyporność
modelu (kg)


weight
of model (mm)
średnica
śrub (mm)


diameter
of propellers (mm)
odstęp wręgów (mm)

frame spacing (mm)
1:100 369,0 84,4 26,8 0,222 f 17,0 22,0
1:60 615,0 140,6(6) 44,6(6) 1,027 f 28,6(6) 36,6(6)
1:50 738,0 168,8 53,6 1,776 f 34,0 44,0
1:40 922,5 211,0 67,0 3,468 f 42,5 55,0
1:30 1230,0 281,3(3) 89,3(3) 8,222 f 56,6(6) 73,3(3)
1:25 1476,0 337,6 107,2 14,208 f 68,0 88,0
1:20 1845,0 422,0 134,0 27,75 f 85,0 110,0
1:15 2460,0 562,6(6) 178,6(6) 65,777 f 113,3(3) 146,6(6)
Malowanie jest pokazane na rysunkach.
Odcienie barw, a zwłaszcza metal lub drewno, należy sprawdzać na zdjęciach.
Pokłady, dolne pyty wnęki łodzi, pomost przy wejściu do sterówki od strony rufy
a także podest przy maszcie od strony rufy, pokryte są warstwą przeciwpoślizgową.
Rysunki wnętrza sterówki nie posiadają oznaczeń kolorów. Barwy wyposażenia oraz faktury
powierzchni wyposażenia wnętrza są na kolorowych zdjęciach fotograficznych.


     Plany modelarskie, opracowane przeze mnie, pokazują stan aktualny statku
ratowniczego "Orkan" w czerwcu 2011 roku.
Dotychczas opracowałem następujące wersje planów modelarskich.

Zestaw podstawowy planów modelarskich składa się z 24 arkuszy formatu A1 (841x597 mm).
Dodatkowy zestaw rysunków modelarskich w ilości 6 arkuszy formatu A1 przedstawia wnętrze
sterówki.

I wersja (w języku polskim):
     24 arkusze formatu A1 (841x594 mm)
           plan generalny - podziałka 1:60
           linie teoretyczne - podziałka 1:50, 1:25
           pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5
     wnętrze sterówki - 6 arkuszy formatu A1 (841x594 mm) w podziałce 1:25 i 1:12,5


II wersja (w języku polskim):
     1 arkusz formatu 1700x594 (plan generalny)
     23 arkusze formatu A1 (841x594 mm)
           plan generalny - podziałka 1:50
           linie teoretyczne - podziałka 1:50, 1:25
           pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5
     wnętrze sterówki - 6 arkuszy formatu A1 (841x594 mm) w podziałce 1:25 i 1:12,5


III wersja (w języku polskim):
     24 arkusze formatu 701x495 mm
           plan generalny - podziałka 1:75
           linie teoretyczne - podziałka 1:60, 1:30
           pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15
     wnętrze sterówki - 6 arkuszy formatu 701x495 mm w podziałce 1:30 i 1:15


IV wersja (w języku polskim):
     24 arkusze formatu 1052x743 mm
           plan generalny - podziałka 1:50
           linie teoretyczne - podziałka 1:40, 1:20
           pozostałe w podziałce 1:20 i 1:10
     wnętrze sterówki - 6 arkuszy formatu 1052x743 mm w podziałce 1:20 i 1:10


V wersja (w języku angielskim):
     24 arkusze formatu A1 (841x597 mm)
           plan generalny - podziałka 1:60
           linie teoretyczne - podziałka 1:25, 1:50
           pozostałe w podziałce 1:25 i 1:12,5
     wnętrze sterówki - 6 arkuszy formatu A1 (841x594 mm) w podziałce 1:25 i 1:12,5


VI wersja (w języku angielskim):
     24 arkusze formatu 701x495 mm
           plan generalny - podziałka 1:75
           linie teoretyczne - podziałka 1:60, 1:30
           pozostałe w podziałce 1:30 i 1:15
     wnętrze sterówki - 6 arkuszy formatu 701x495 mm w podziałce 1:30 i 1:15


VII wersja (w języku angielskim):
     24 arkusze formatu 1052x743 mm
           plan generalny - podziałka 1:50
           linie teoretyczne - podziałka 1:40, 1:20
           pozostałe w podziałce 1:20 i 1:10
     wnętrze sterówki - 6 arkuszy formatu 1052x743 mm w podziałce 1:20 i 1:10


Rysunki lub szczegóły mogę opracować w innym języku i podziałce.
Szczegóły do uzgodnienia.

Do planów są dołączane fotografie kolorowe w ilości ponad 5400 sztuk na płycie DVD,
które pokazują wygląd zewnętrzny statku ratowniczego.
Dodatkowo posiadam około 1100 sztuk fotografii kolorowych pokazujących wyposażenie
wewnętrzne sterówki.
Zdjęcia pokazują jednostkę od wodowania do czerwca 2011 roku.
Painting is shown in the drawings. Colors are marked with Roman numerals in circles.
Shades of colours - look at pictures. Decks, lower plates of recess, platform
on the after wall of wheelhouse and platform on the wheelhouse top, are covered
anti-skid paint.
In the drawings, of the inside of wheelhouse, isn't shown painting.
Colours and texture of surface - look at the pictures.


The model plans of search & rescue vessel "ORKAN" I made on the actual state
in June 2011.


So far I made six versions of the model plans.
Basic set of model drawings, is composed of 24 sheets of size A1 (841x594 mm).
Also I've set of model drawings of the inside of wheelhouse, that has 6 sheets.


I version  (Polish language):
     24 sheets of size A1 (841x594 mm)
        general plan - scale 1:60
        body lines - scales 1:25, 1:50
        others - scales 1:25 i 1:12,5
     the inside of wheelhouse - 6 sheets of size A1 (841x594 mm) - scales 1:25 i 1:12,5


II version  (Polish language):
     1 sheet of size 1700x594 mm general plan
     23 sheets of size A1 (841x594 mm)
        general plan - scale 1:50
        body lines - scales 1:25, 1:50
        others - scales 1:25 i 1:12,5
     the inside of wheelhouse - 6 sheets of size A1 (841x594 mm) - scales 1:25 i 1:12,5


III version  (Polish language):
     24 sheets of size 701x495 mm
           general plan - scale 1:75
           body lines - scales 1:60, 1:30
           others - scales 1:30 i 1:15
     the inside of wheelhouse - 6 sheets of size 701x495 mm - scales 1:30 i 1:15


IV version  (Polish language):
     24 sheets of size 1052x743 mm
           general plan - scale 1:50
           body lines - scales 1:40, 1:20
           others - scales 1:20 i 1:10
     the inside of wheelhouse - 6 sheets of size 1052x743 mm - scales 1:20 i 1:10


V version  (English language):
     24 sheets of size A1 (841x594 mm)
           general plan - scale 1:60
           body lines - scales 1:25, 1:50
           others - scales 1:25 i 1:12,5
     the inside of wheelhouse - 6 sheets of size A1 (841x594 mm) - scales 1:25 i 1:12,5


VI version  (English language):
     24 sheets of size 701x495 mm
           general plan - scale 1:75
           body lines - scales 1:60, 1:30
           others - scales 1:30 i 1:15
     the inside of wheelhouse - 6 sheets of size 701x495 mm - scales 1:30 i 1:15


VII version  (English language):
     24 sheets of size 1052x743 mm
           general plan - scale 1:50
           body lines - scales 1:40, 1:20
           others - scales 1:20 i 1:10
     the inside of wheelhouse - 6 sheets of size 1052x743 mm - scales 1:20 i 1:10I can make drawings in others scales to order
Details to be negotiated.

I have got more 5400 colour photographs.
Also I've about 1100 colour photographs shoving the inside of wheelhouse.
For the drawings I include photographs in the DVD.