logo
[Strona_główna-
-main site
]
[O_mnie--about me]
[Foto--photos]
[Rysunki--drawings]
[851]
[175]
[151]
[ZENIT]
[ORKAN]
[AK-176M]
[OKSYWIE]
[FASTA-4M]
[WKM-B]
[AK-630M]
[MR-104 RYŚ]
[AK-230]
[SABA]
[BOLKO]
[DRUŻNO]
[CYKLON]
[458]
[Północny]
[STRAŻAK-14]
[B-415]
[ODYS+ARION]
[Kontakt--contact]
strona aktualizowana 17.VII.2022 r
www.rch-gdy.pl
                   "851"
     kuter desantowy
        Landing craft utility
851 851-1 851-2
Na początku lat 80-tych XX wieku został opracowany projekt kutra desantowego w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Kuter desantowy projektu 716 został zaprojektowany do transportu desantu w postaci jednego pojazdu o ciężarze do 15 ton oraz 50 osób desantu pieszego.

At the beginning of the 1980s, a design for a landing craft was developed at the Naval Shipyard in Gdynia. The project 716 landing craft was designed to transport the landing of one vehicle weighing up to 15 tons and 50 people from the footfall.

Aby desant pieszy suchą nogą mógł wyjść na plażę, kadłub ma kształt sań morskich.
Do wykonywania przejść w polach minowych kuter posiada dwie wyrzutnie ładunków
wydłużonych ŁWD-100/5000 Sosna. Także kuter może zabrać dodatkowo 6 sztuk
wyrzutni ładunków wydłużonych. W tej konfiguracji kuter nie bierze na pokład pojazdu
bojowego. Kuter posiada na pokładzie górnym armatę zdwojoną kalibru 23 mm
ZU-23-2M Wróbel-I.


In order for a foot landing with a dry leg to go to the beach, the hull is in the shape of a sea
sled. The cutter is equipped with two ŁWD-100/5000 Sosna extended charge launchers
for the execution of passages in minefields.The cutter can also take an additional
6 Extended Charge Launchers. In this configuration, the cutter does not take the combat
vehicle on board. The cutter has a double 23mm ZU-23-2M Wróbel-I cannon on the upper deck.


Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni zbudowała trzy kutry desantowe o numerach
burtowych: 851, 852 i 853. Prototyp został zwodowany 13.11.1987 roku.
Kuter z numerem burtowym 852 zwodowano 2.07.1990 roku.
Kuter z numerem burtowym 853 został zwodowany 26.10.1990 roku.
Na początku budowy serii kutrów planowano zbudować serię jednostek w liczbie 12 sztuk.
Niestety różne zawirowania historyczne spowodowały skrócenie serii kutrów
do trzech sztuk pomimo dobrej oceny projektu.


The Naval Shipyard in Gdynia built three landing boats with side numbers: 851, 852 and 853. The prototype was launched on November 13, 1987.
The cutter with the side number 852 was launched on July 2, 1990.
The cutter with the side number 853 was launched on October 26, 1990.
At the beginning of the construction of a series of cutters,
it was planned to build a series of 12 units. Unfortunately, various historical turmoil
reduced the series of cutters to three pieces despite the good assessment of the project.


Dobra ocena projektu 716 zaowocowała powstaniem projektu 717 i w latach 2000 - 2001
zbudowano 3 kutry desantowe dla Jemenu. Mogły zabierać dwa pojazdy.
Więcej informacji na ten temat proszę szukać na mojej stronie internetowej pod nazwą
"SABA", której opracowałem plany modelarskie.


Good appraisal of project 716 resulted in the creation of project 717 and in the years
2000 - 2001 three landing boats were built for Yemen. They could take two vehicles.
For more information on this, please refer to my website under the name "SABA",
which I made modeling plans.


Plany modelarskie kutra desantowego typu 716 o numerze 851 opracowałem według stanu faktycznego w chwili opuszczania Stoczni Marynarki Wojennej.
Plany dotyczą tylko kutra o numerze 851. Pozostałe dwa kutry różnią się w stosunku do prototypu zwłaszcza rampą i wyposażeniem.
Niestety zdjęć posiadam niewiele. Kutry przeszły kilka lat temu remont z modernizacją i zdjęcia fotograficzne nie odpowiadają stanowi po wcieleniu do służby.


Model plans of the landing craft type 716 No. 851 compiled according to the actual state
of affairs at the time of leaving the Naval Shipyard. The plans only apply to boat number 851. The other two cutters differ especially from the prototype ramp and equipment.
Unfortunately, I don't have many photos. A few years ago the boats underwent renovation
with modernization and photographic photos they do not correspond to the state after
their commissioning into service.


Podstawowe dane techniczne:

Długość całkowita........................37,31 m
Szerokość całkowita....................7,08 m
Zanurzenie max...........................1,79 m
Wyporność pełna........................176 t
Prędkość maksymalna................20 w
Zasięg (przy V=16w)...................500 Mm
Autonomiczność..........................3 doby
Załoga..........................................12 osób
Desant.........................................50 osób

Napęd:
3 silniki wysokoprężne M401A o mocy maksymalnej 735 kW (1000 KM)
każdy, napędzające 3 śruby napędowe.

Ilość sterów................................3 szt.

Uzbrojenie:
jedna 23 mm podwójnie sprzężona armata plot ZU-23-2M Wróbel-I
dwie wyrzutnie adunków wydużonych ŁWD-100/5000 Sosna

Ładunek:
1 pojazd do 15 t lub zamiast pojazdu desantu dodatkowe
6 wyrzutni ładunków wydużonych ŁWD-100/5000 Sosna

Basic technical data:

Max length......................................37.31 m
Max breadth O.A............................7.08 m
Max draught....................................1.79 m
Max displacement..........................176 tons
Maximum speed.............................20 knots
Range (at V=16 knots)...................500 Nm
Crew................................................12 men
Landing troop..................................50 men
Endurance......................................3 days


Drive:
3 diesel engines M401 of max 735 kW (1000 hp each), driving 3 propellers.

The amount of rudder....3 pieces

Armament:
one 23 mm twin ZU-23-2M "Wróbel-I" (Sparrow)
two launchers of mine-clearing charge ŁWD-100/5000 "Sosna"

Load:
1 combat vehicle up to 15 tons or instead vehicle 6 pieces
launchers of mine-clearing charge ŁWD-100/5000 "Sosna"


      Plany modelarskie kutra desantowego "851" przedstawiają wygląd kutra po zbudowaniu w Stoczni Marunarki Wojennej w Gdyni.


      Oto opracowane dotychczas wersje planów modelarskich kutra desantowego "851":
Komplet rysunków składa się z dwudziestu czterech arkuszy różnych formatów.


I wersja:
      2 arkusze formatu 1850x594 mm
                  plan generalny - podziałka 1:25
      1 arkusz formatu 1940x594 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:25
      17 arkuszy formatu A1 (841x594 mm)
        4 arkusze formatu A1 (841x594 mm)       działko "Wróbel I" - podziałki: 1:12,5, 1:6,25
                  wyposażenie - podziałki: 1:25, 1:12,5, 1:6,25


II wersja:
      2 arkusze formatu 1154x495 mm
                  plan generalny - podziałka 1:30
      1 arkusz formatu 1620x495 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:30
      17 arkuszy formatu 705x495 mm
        4 arkusze formatu 705x495 mm       działko "Wróbel I" - podziałki: 1:15, 1:7,5
                  wyposażenie - podziałki: 1:30, 1:15, 1:7,5


III wersja:
      2 arkusze formatu 2313x745 mm
                  plan generalny - podziałka 1:20
      1 arkusz formatu 2425x745 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:20
      17 arkuszy formatu 1052x745 mm
        4 arkusze formatu 1052x745 mm       działko "Wróbel I" - podziałki: 1:10, 1:5
                  wyposażenie - podziałki: 1:20, 1:10, 1:5


IV wersja:   w języku angielskim
      2 arkusze formatu 1850x594 mm
                  plan generalny - podziałka 1:25
      1 arkusz formatu 1940x594 mm
                  linie teoretyczne - podziałka 1:25
      17 arkuszy formatu A1 (841x594 mm)
      4 arkusze formatu A1 (841x594 mm)        działko "Wróbel I" - podziałki: 1:12,5, 1:6,25
                  wyposażenie - podziałki: 1:25, 1:12,5, 1:6,25


Rysunki lub szczegóły mogę wykonać w dowolnej podziałce. Szczegóły do uzgodnienia.

      W swoich zbiorach posiadam 260 sztuk zdjęć fotograficznych czarno-białych
i kolorowych. Niestety nie mam zdjęć fotograficznych kutra z numerem burtowym "851".
Mam też listę o lokalizacji pozycji rysunkowych na poszczególnych arkuszach.
Zdjęcia i lokalizację poszczególnych pozycji rysunkowych na płycie CD są dodawane do planów modelarskich.Model plans of the "851" landing craft show the appearance of the cutter after building and leaving the Naval Shipyard in Gdynia
So far I made four versions of the model plans.
Basic set of model drawings, is compose of 24 sheets.

I version  (Polish version):
      2 sheets of size 1850x594 mm
                  general plan - scale 1:25
      1 sheet of size 1940x594 mm
                  body lines - scale 1:25
      17 sheets of size A1 (841x594 mm)
        4 sheets of size A1 (841x594 mm)     gun "Wróbel I" - scales: 1:12.5, 1:6.25
                  equipment - scales 1:25, 1:12.5, 1:6.25


II version  (Polish version):
      2 sheets of size 1540x495 mm
                  general plan - scale 1:30
      1 sheet of size 1620x495 mm
                  body lines - scale 1:30
      17 sheets of size 705x495mm
        4 sheets of size 705x495 mm     gun "Wróbel I" - scales: 1:15, 1:7.5
                  equipment - scales 1:30, 1:15, 1:7.5


III version  (Polish version):
      2 sheets of size 2313x745 mm
                  general plan - scale 1:20
      1 sheet of size 2425x745 mm
                  body lines - scale 1:20
      17 sheets of size 1055x745 mm
         4 sheets of size 1055x745 mm     gun "Wróbel I" - scales: 1:10, 1:5
                  equipment - scales 1:20, 1:10, 1:5


IV version  (English version):
      2 sheets of size 1850x594 mm
                  general plan - scale 1:25
      1 sheet of size 1940x594 mm
                  body lines - scale 1:25
      17 sheets of size A1 (841x594 mm)
        4 sheets of size A1 (841x594 mm)    gun "Wróbel I" - scales: 1:12.5, 1:6.25
                  equipment - scales 1:25, 1:12.5, 1:6.25


I can make drawings in others scales to order
Details to be negotiated.


I have got about 260 photographs in black and white and color. Unfortunately, I do not have photographic photos of a cutter with a side number "851".
I also have a location list drawing items on individual sheets. Pictures and location of individual drawing positions are added to the model plans on a CD.


Porady praktyczne       Na rysunkach są dane dotyczące średnic relingu, linek, cum i innych przydatnych elementów do budowy modelu.
Dane te podane są w skali 1:1 w milimetrach.


Practice advices

The drawings show the diameters of the railings, lines and mooring linesand others useful for model building. These data are given on a 1:1 scale in millimeters

Oto dane, które pomogą wybrać podziałkę modelu:
Here are the data to help choose the scale model:
podziałka


scales
długość max
modelu (cm)


lenght max
of model (cm)
szerokość
modelu (cm)


breadth
of model (cm)
zanurzenie
modelu (cm)


draught
of model (cm)
wyporność
modelu (kg)


weight
of model (cm)
średnica
śrub (mm)


diameter
of propellers (mm)
odstęp wręgów (mm)

frame spacing (mm)
1:100 37,31 7,08 1,79 0,176 f  9,5 22,0
1:90 41,45 7,86 1,98 0,241 f  10,5 24,44
1:75 49,74 9,44 2,38 0,417 f  12,6 29,33
1:72 51,81 9,83 2,48 0,471 f  13,2 30,55
1:60 68,18 11,8 2,98 0,814 f  15,8 36,66
1:50 74,62 14,16 3,58 1,408 f  19,0 44,0
1:40 93,27 17,70 4,47 2,750 f  23,75 55,0
1:30 124,36 23,60 5,96 6,517 f  31,66 73,33
1:25 149,24 28,32 7,16 11,264 f  38,0 88,00
1:20 186,55 35,4 8,93 22,0 f  47,5 110,0
1:15 248,73 47,2 11,93 52,148 f  63,3 146,66
Malowanie
      Malowanie uwidocznione jest na rysunkach. Kolory oznaczone są cyframi rzymskimi
w kółkach. Podstawowym kolorem jest kolor szary ochronny stosowany na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej.


Painting

Painting is shown in the drawings. Colors marked with Roman numerals in circles.
The basic color is gray protective used on Polish Navy ships.Copyright (C) 2022    Ryszard Chrzanowski      Wszelkie prawa zastrzeżone